Bijeenkomst Cultuurvisie Breda

 

Op 2 april jl. was het ATOB aanwezig bij een bijeenkomst van de gemeente Breda, een gesprek met het culturele veld over de nieuw te vormen cultuurvisie voor de komende jaren. Het lang verwachte document moet voor de zomer worden aangeboden ter beoordeling aan de gemeenteraad.Na een inleiding door o.a. de wethouder cultuur, werden de aanwezigen verdeelt. In 4 gespreksgroepen ging men in op de speerpunten die als uitgangspunten zijn geformuleerd:

– Kunst en cultuur in de openbare ruimte
– Toekomstbestendigheid van de Bredase cultuursector
– Professionele kunsten met landelijke uitstraling
– Internationalisering

Bij de terugkoppeling na afloop van de deelsessies werd al wel duidelijk dat er tussen ambitie en (mogelijkheden tot) realisering van doelen nog een behoorlijk gat ligt en dat heeft niet enkel te maken met de beschikbare middelen, maar ook met de overtuiging binnen Breda om cultuur als (economische) waarde te zien en te benaderen. M.a.w. er kan nog een slag geslagen worden m.b.t. de cultuur in Breda omtrent de waarde van cultuur.Wat betekent dit proces voor het amateurtoneel in Breda?Vooralsnog zijn er geen signalen dat er veel gaat veranderen. De visie is nog niet opgesteld, wordt op dit moment geschreven en wij zullen vanuit het ATOB bestuur dit proces zeker blijven volgen en via nieuwsbrief of anderszins de groepen informeren. Planning is dus dat voor de zomer er een document ligt en dat er een uitspraak ligt van de gemeenteraad.  Mocht je nu al vragen hebben, horen we dat uiteraard graag.Wordt vervolgd dus…